Det åttaåriga (1999—2006) forskningsprogrammet MARE, som finansieras av Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, MISTRA, riktar sig till beslutsfattare som arbetar med Östersjöns miljö. Inom programmet har ett användarvänligt beslutsstödssystem (Baltic Nest) utvecklats. Systemet åskådliggör vad som skulle kunna vara en kostnadseffektiv fördelning av de åtgärder som krävs för att uppnå önskad miljökvalitet i Östersjön. Användaren kan genom att ändra olika förutsättningar i systemet skapa olika scenarier för möjliga åtgärder i olika delar av regionen.

När MARE avslutas kommer Baltic Nest att fortsätta drivas och utvecklas inom Baltic Nest Institute (BNI) i Sverige och Danmark. Baltic Nest institute är ett oberoende forskningsinstitut placerat under Stockholm Resilience Center (SRC), Stockholm University och i Danmark vid National Environmental Research Institute (NERI), Århus Universiet i Roskilde.

The eight-year (1999—2006) research programme MARE, funded by the Swedish Foundation for Strategic Environmental Research, MISTRA, is aimed at decision-makers working on Baltic Sea environmental issues. In the programme, a user-friendly decision support system (Baltic Nest)have been developed. It demonstrates what could be a cost-effective distribution of the measures needed in order to achieve a desired environmental quality in the Baltic Sea. By changing various parameters in the system, the user can create different scenarios of possible options in different parts of the Baltic Sea region.

When MARE ends Baltic Nest will continue to be maintained and developed within the Baltic Nest Institute (BNI) in Sweden and Denmark. The Baltic Nest institute is an independent research institute placed at Stockholm Resilience Center (SRC), Stockholm University and in Denmark at the National Environmental Research Institute (NERI), Århus University in Roskilde.

• Senast uppdaterad: 13 mars 2007•
• Last update: 13 mars 2007•